Požiarny systém EPS

Systém EPS sleduje a vyhodnocuje možné riziká požiarnej situácie v chránených objektoch. Slúži na ochranu osôb a majetku pred vznikajúcim požiarom spôsobom včasného varovania
a následným predchádzaním vzniku životunebezpečných situácií. V objektoch sú nainštalované opticko-dymové, tepelné, tlačidlové prípadne iné snímače, ktoré reagujú pri
požiari a pomocou výstražných zariadení ako sirény a majáky, akusticky alebo opticky signalizujú jeho vznik. Ak ústredňa vyhodnotí a lokalizuje vznik požiaru, informuje osoby
určené na vykonanie zásahu, aktivuje hasiace zariadenia, evakuačný rozhlas, dymové klapky, ovláda požiarne dvere a iné zariadenia ktoré zabraňujú rozšíreniu požiaru.

Má za úlohu detekovať a vyhodnocovať možné vzniknutie požiaru vo vybraných objektoch či priestoroch. Jeho primárnym cieľom je ochrana majetku a zdravia osôb identifikovaním
a varovaním vzniknutého požiaru. Poplach vznikne automaticky na základe optických, tepelných či dymových senzorov alebo manuálne cez tlačidlové snímače. Následne cez
majáky či sirény ohlasuje vznik požiare a zároveň informuje zodpovedné osoby.

Obvykle sa systém EPS integruje s ďalšími systémami v objekte ako napr:

  • HSP – hlasová signalizácia požiaru (evakuačný rozhlas),
  • Nadstavbový systém napr. C4,
  • PCO – pult centrálnej ochrany,
  • CCTV – kamerový systém,
  • SKV – prístupový systém,
  • PS – parkovací systém a pod.

Elektronická požiarna signalizácia – EPS sa projektuje, realizuje a servisuje na základe normy EN54 a vyhlášky č. 94/2002 a 726/2002 Zb. Zákonov a ďalších.